משלוחים והחזרות

מדיניות החזרות והחלפות

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן – התשמ"א 1981( להלן: "החוק ".הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד גם במידה והלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הינו הנמען למשלוח .רק לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר, יהא רשאי לבטל את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14( ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה לפי המועד המאוחר ביניהם. האמור לא חל ביחס למוצרים שלא נמכרו על ידי החברה ללקוח באמצעות האתר.
אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש כהגדרתם בחוק שביצע עסקה באתר האינטרנט, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין על אף האמור, לא ניתן לבטל עסקה במקרים המפורטים בחוק ובכלל זה ברכישת מוצרים פסידים; מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה על פי החוק, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לחברה באיזה מבין הדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן   ("להלן "הודעת ביטול" בעל פה – באמצעות שירות הלקוחות של החברה,  דואר אלקטרוני begedlavan@gmail.com
באמצעות- ווטסאפ
050-9009245
בהודעת הביטול יש לציין את שם הלקוח ואת מספר תעודת הזהות שלו. בעת מסירת הודעת ביטול בעל פה, כאמור לעיל, יציין הלקוח את מספר הטלפון הנייד שברשותו וכן את מספר ההזמנה. מעבר לכך, ציון מספר הטלפון הנייד שברשות הלקוח וכן צירוף חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה – אף שאין חובה להציגם, יוכלו לסייע לחברה באיתור העסקה הרלוונטית.
במקרה שבו הלקוח קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, יחזיר הלקוח את המוצר באמצעות אחת הדרכים המפורטות להלן  .באמצעות איסוף על ידי שליח –
באפשרות הלקוח לתאם באמצעות האתר את איסוף המוצר על ידי שליח, מחברת שליחויות חיצונית, בעלות דמי משלוח כמפורט באתר בעת ביצוע כל בקשת החזרה, לכתובת שיבחר הלקוח*.
החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. מחיר המשלוח המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת הליך ההזמנה. בתיאום שליח לאיסוף המוצר בתוספת תשלום כאמור, מאשר ומסכים הלקוח שעלות ההחזרה באמצעות שליח תיגבה ממנו באמצעות קיזוזה  הפחתתה  מההחזר הכספי לו זכאי הלקוח בגין ביטול העסקה ושיתקבל לכרטיס האשראי עימו בוצעה העסקה. לקוח המבקש להחזיר מוצר/ים, נשוא ביטול העסקה, באמצעות שליח כאמור, יצרף למשלוח את תעודת המשלוח אשר צורפה להזמנה ש נמסרה לו, כאשר היא מסומנת בהתאם למוצר/ים אותם מחזיר הלקוח לחברה. מוצרים שנרכשו בהזמנות שונות, יש לארוז בנפרד בצירוף תעודת המשלוח הרלוונטית להם ו לסמנם בנפרד, בהתאמה. *בחירת כתובת מותנת בכך שהיא (בישראל ) למעט באזורים אליהם הגישה מוגבלת או שהינם מרוחקים  בכפוף למדיניות חברת השליחויות כאמור, כפי שתתעדכן מעת לעת
ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי הלקוח לחברה על-פי דין, כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, בכפוף לכל דין. לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם.
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר, או עקב אי- אספקת המוצר במועד שנקבע לכך, או הפרה אחרת של תנאי החוזה מצד החברה  "אי התאמה" - קיבל הלקוח את המוצר נשוא העסקה - יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר נשוא הודעת הביטול, ויודיע על כך לחברה .במקרה של ביטול כאמור עקב אי התאמה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום, או שקיימת לגביו אי התאמה, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח
 במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב .כל החזר כספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי .במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה .זכותו של הלקוח לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח .למען הסר ספק מובהר כי מדיניות החלפת המוצרים בדוכנים  – אינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר. ביטול עסקה על ידי החברה החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל, באופן מלא או חלקי, עסקת רכישה שביצע הלקוח ו/או שלא לאשר, באופן מלא או חלקי, הזמנה של לקוח, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן .אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו /או פרטיו המלאים של הלקוח .בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, וכן בכל מקרה בו הלקוח ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין .אם יתברר כי הלקוח מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים .בשל מעשה או מחדל של הלקוח שיש או שעלול להיות בו פגיעה בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו .אם קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשה ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי .אם ישנו ללקוח חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה, והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו .במקרה בו הלקוח ביקש, בין בהזמנתו ובין לאחר מכן,  הרלוונטית
אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה אך טרם הגיע המשלוח ללקוח.  בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר .במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת   מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו  .בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק ללקוח את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע ללקוח פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה העסקה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. במקרה בו נפלה טעות כלשהי ו/או תקלה טכנית במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח .בכל מקרה של תקלה בשרשרת האספקה המונעת ו/או מעכבת את הגעתו של המוצר/ ים בזמן או בכלל
החזרות וזיכויים עם חלוף מניין הימים לביטול עסקה בהתאם להוראות החוק, לקוח שביצע עסקת רכישת מוצר, שלא במכירת "סוף עונה", באמצעות האתר, יהיה רשאי להחזיר את המוצר לחברה החל מהיום ה- 15 ועד ליום ה- 30 ממועד מסירת המוצר, ויקבל שובר זיכוי אלקטרוני למימוש באתר
להלן: "שובר הזיכויובתנאי שהמוצר הוחזר בצירוף הוכחת קניה כנדרש., וכשהוא תקין, לא נעשה בו שימוש, נמצא באריזתו המקורית ונושא את התווית המקורית. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו אם מדובר בסט/מארז .ניתן להחזיר לחברה את המוצר באחת מהדרכים הבאות: אפשר להגיע לסטודיו ברחוב הדולפין 8 אשדוד או לדוכן בקניון סביונים יהוד בתיאום מראש באמצעות טלפון - 0509009245–או באמצעות מיל begedlavan@gmail.com החזרת המוצר תתאפשר אך ורק בצרוף חשבונית מס קבלה לרבות חשבונית דיגיטלית .באמצעות איסוף המוצר מהלקוח על ידי שליח - באפשרות הלקוח לתאם באמצעות האתר את איסוף המוצר על ידי שליח, מחברת שליחויות חיצונית, בעלות דמי משלוח כמפורט באתר בעת ביצוע בקשת ההחזרה, בגין כל בקשת החזרה, לכתובת שיבחר הלקוח*. החברה רשאית  לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. מחיר המשלוח המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת הליך ההזמנה. בתיאום שליח לאיסוף המוצר בתוספת תשלום כאמור, מאשר ומסכים הלקוח שעלות ההחזרה באמצעות שליח תיגבה ממנו באמצעות קיזוזה הפחתתה  מהשובר הזיכוי לו זכאי הלקוח בגין החזרת המוצרים. לקוח המבקש להחזיר מוצר /ים כנגד שובר זיכוי, באמצעות שליח כאמור, יצרף למשלוח את תעודת המשלוח אשר צורפה להזמנה שנמסרה לו, כאשר היא מסומנת בהתאם למוצר /ים אותם מחזיר הלקוח לחברה. מוצרים שנרכשו בהזמנות שונות, יש ל ארוז בנפרד בצירוף תעודת המשלוח הרלוונטית להם ו לסמנם בנפרד, בהתאמה. *בחירת כתובת מותנת בכך שהיא בישראל  למעט באזורים אליהם הגישה מוגבלת או שהינם מרוחקים .  בכפוף למדיניות חברת השליחויות כאמור, כפי שתתעדכן מעת לעת .שובר הזיכוי יונפק בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור המוצרים  לא כולל דמי משלוח , כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה .שובר הזיכוי יישלח ללקוח באמצעות כתובת הדוא"ל של הלקוח, כפי שהוקלדה ונמסרה לחברה בעת ביצוע ההזמנה .שובר הזיכוי יהיה תקף לשנתיים מיום מסירתו .שובר הזיכוי הנו אלקטרוני ועל כן ניתן למימוש באתר בלבד .אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות החוק, לרבות לגבי ביטול עסקה
אספקת והובלת המוצרים .המוצרים שרכש המשתמש דרך האתר, יסופקו באחת מ הדרכים הבאות:  משלוח לכתובת הלקוח – מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. המוצרים יסופקו באמצעות חברת שליחויות חיצונית לכתובת הלקוח )כפי שהוקלדה על ידי הלקוח, ובתנאי שהיא בישראל  תוך פרק הזמן כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה ובהתאם למאפייני המשלוח שיבחר הלקוח, בכפוף לזמינות הלקוח כפי שנמסר לחברת השליחויות, בכפוף למדיניות חברת השליחויות, כפי שתעדכן מעת לעת. עלות משלוח עד הבית הינה כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. מחיר המשלוח המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת הליך ההזמנה.  כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה ובהתאם למאפייני המשלוח שיבחר הלקוח  על פי  ממועד האספקה שנקבע בעת ביצוע ההזמנה, ללא חיוב. לאחר מכן, במידה ולא נאספו המוצרים על ידי הלקוח, תבוטל ההזמנה על ידי החברה והחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות במוצר כאמור כל שימוש איסוף עצמי מתיבת מסירה או מנקודת מסירה - מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. בכפוף לזמינות השירות באתר, המוצרים יסופקו באמצעות חברת שליחויות חיצונית ל אחת מתיבות המסירה או לאחת מנקודות המסירה, כפי שיתאפשר בשלב ההזמנה, לפי בחירת הלקוח, תוך פרק הזמן כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה ובהתאם למאפייני המשלוח שיבחר הלקוח, בכפוף למדיניות חברת השליחויות, כפי שתעדכן מעת לעת  עלות משלוח לתיבת מסירה או לנקודת מסירה הינה כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. מחיר המשלוח המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת הליך ההזמנת מוצרים שהוזמנו לאיסוף מתיבת מסירה ולא יאספו על ידי הלקוח תוך 48 שעות ממועד קבלת הודעה מתאימה מחברת השילוח, ומוצרים שהוזמנו לאיסוף מנקודת מסירה ולא יאספו על ידי הלקוח תוך 3 ימים ממועד קבלת הודעה מתאימה מחברת השילוח, יושבו על ידי חברת השילוח לחברה, תבוטל ההזמנה על ידי החברה והחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות במוצר כאמור כל שימוש., במקרים חריגים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור במהלך מכירות סוף עונה, מועדים מיוחדים וכד' , זמני האספקה עלולים להתארך ויהיו כפי שיפורטו במסגרת ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות  להחריג ו/או לגרוע כל אחת ממקום  האיסוף, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנסיבות מיוחדות, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, סוף עונה, מכירות מיוחדות וכד .זמני אספקת המוצרים והשירותים כפי שמצוינים כאן כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג, חול המועד, יום העסקים מסתיים בשעה .19:00 להסרת ספק יובהר כי מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי/אישור החברה כי קיים במלאי. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי, תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעת דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה. החברה עשויה להקדים את מועד האספקה בכפוף להימצאות המוצר במלאי במועד הרלוונטי ולמדיניות חברת השליחויות .החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השליחויות, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות לכדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל. יתכנו גם עיכובים במסירה בשל תקלה בשרשרת האספקה. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוח כל טענה כנגד החברה בעניין זה. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוח הודעת אימות .בנוסף לאמור בתנאים אלה, גם התקנון של חברת השליחויות או כל גוף אחר שבאמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש אם אישר הלקוח את הנחת המשלוח ליד הדלת, בארון החשמל או בחזקת צד ג' כלשהו וכיוצ"ב – החברה תהא פטורה מאחריות לנזק כלשהו שיגרם למשלוח או למוצר והאחריות תועבר ללקוח עם אישורו כאמור .מובהר, כי החל ממועד סיום ביצוע ההזמנה, לא ניתן יהיה לשנות את אופן השילוח .אם הלקוח הזמין את המוצר לכתובתו באמצעות שליח , הלקוח יהא רשאי לשנות את אופן השילוח ישירות מול חברת השילוח, החל מהמועד בו התקבלה אצל הלקוח הודעת SMS מחברת השילוח אודות הימצאות המוצר ברשותה .סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה באתר ולפני ביצוע התשלום בפועל. סכום דמי המשלוח ייגבה בעת ביצוע ההזמנה והינו בנוסף למחיר המוצר .המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השליחויות החיצונית, ובכפוף למדיניות חברת השליחויות, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח .באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, החברה ו/או חברת השליחויות יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.
ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה ובכפוף ליתר התנאים המפורטים .מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע ההזמנה, אז   אם המוצר שאזל מהמלאי הוא המוצר היחיד שהתבקש בהזמנה, ההזמנה תבוטל; או  אם ההזמנה כוללת מספר מוצרים, המוצר שאזל מהמלאי יגרע מההזמנה, ובהתאמה לא ייווצר חיוב בגינו והלקוח יקבל הודעה על כך. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר/ים, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע. .קניין רוחני וזכויות יוצרים  .מובהר כי כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והמוצרים המופיעים בו מכל מין וסוג שהוא   וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו לרבות רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיוב'(, קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של בגד לבן ו/או של החברה, לפי העניין, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה ו/או ל-בגד לבן באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו /או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים  לפי העניין ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה להלן: "המידע .אין להעתיק, לשכפל, לפרסם , להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר )לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב .אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו /או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות המוצרים וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא .אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו /או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה אם תינתן.